foundation construction

Home / construction / foundation construction
foundation construction according to geologists
Nền móng giữ vững toàn bộ kết cấu kiến trúc tránh ảnh do tác động thiên nhiên hoặc nhân tạo.
1274 Views 12:00 13/08/2015